Válogass a legszebb utazások közül!

Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés

Tartson velünk a Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

csillagtúra Zakopanéból leírás

Kívánságlistára teszem

Több népszerű alpesi programjához hasonlóan ezúttal is egy hegyek között lévő, szép fekvésű, kellemes szállodában laknak a csoportok az egész út során, és onnan indulnak a környék nevezetességeinek felkeresésére. A Zakopanéból kiinduló autóbuszos kirándulások mellett lehető­ség lesz könnyű túrázásokra is, oda- és visszaútban pedig Szlovákia (az egykori Felvidék) látnivalóiból is ízelítőt kapnak utasaink.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD,italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Rétság - 7.20
MOL benzinkút (a 2-es főút mellett)

 

Program:

1. nap: Besztercebánya, Árva vára, Chocholów, Zakopane

Elutazás Székesfehérvárról, a Piac téri par­ko­ló­ból reg­gel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Vác – Pa­ras­sa­pusz­ta út­vo­na­lon Szlovákiába, ahol Zólyom érin­té­sé­vel érkezünk meg Besz­ter­ce­bá­nyá­ra. Séta a han­gu­la­tos vá­ros­köz­pont­ban, majd to­vább­uta­zás az Árva folyó völ­gyébe. Lá­to­ga­tás Árva vá­rá­ban, mely Európa egyik leg­lát­vá­nyo­sabb fek­vé­sű várkastélya.
Délután átkelés Lengyelországba. Először egy ősi, Za­ko­pa­ne kör­nyéki górál faluval, Chocholów-val is­mer­ke­dünk (jellegzetes faházak). Ezután közös séta Za­ko­pa­né­ban, Len­gyel­or­szág leg­hí­re­sebb hegy­vi­dé­ki üdülőhelyén, a Magas-Tátra lábainál. Szál­lás Zakopanéban (5 éj).

2. nap: Nedec vára, Dunajec-áttörés, Zakopane

Utazás han­gu­la­tos hegyi falvakon ke­resz­tül a festői fekvésű Nedec várához, mely 1918-ig Ma­gyar­or­szág egyik északi ha­tár­vá­ra volt. A vár és a benne lévő kis múzeum meg­lá­to­ga­tá­sa után cso­por­tos tutajozás a Dunajec folyó vad­re­gé­nyes szur­dok­völ­gyé­ben.
Ezután sza­bad­idő Za­ko­pa­né­ban, le­he­tő­ség siklóval felmenni a Gubalówka hegyre (pano­ráma az egész városra és a Magas-Tátrára).

3. nap: Krakkó, Wieliczkai sóbánya

Egész napos kirándulás Krakkóba. A Kárpátok északi lejtőin le­eresz­ked­ve ér­ke­zünk meg a lengyel ki­rá­lyok ősi szék­vá­ro­sá­ba. A város mű­em­lé­kei közül jópárnak magyar vo­nat­ko­zá­sa is van. Először a Wawel épü­let­együt­tesét látogatjuk meg, mely év­szá­za­do­kon ke­resz­tül a len­gyel ki­rá­lyok re­zi­den­ci­ája volt (katedrális a lengyel királyok sír­em­lé­ke­i­vel, re­ne­szánsz ki­rá­lyi palota pazar be­ren­de­zés­sel). Ezután séta a szépen fel­ú­jí­tott óvá­ros­ban. Itt ta­lál­ha­tó a ha­tal­mas főtér, kö­ze­pén a híres Posz­tó­csar­nok­kal. A tér sarkában áll a Mária-templom, melynek a fő­ol­tá­ra felett el­he­lyez­kedő szár­nyas ol­tár a gó­ti­kus fa­fa­ra­gó­mű­vé­szet csodája.
A nap zárásaként látogatás a Krakkó melletti Wieliczka só­bá­nyá­já­ban. Az érdekes bá­nya­mú­ze­um be­mu­tat­ja a bánya régi működését. A látogatás csúcs­pont­ja a mi IV. Béla ki­rá­lyunk lá­nyá­ról el­ne­ve­zett ha­tal­mas föld­a­lat­ti Kinga-ká­pol­na, melynek szinte min­den díszítő elemét sóból faragták.

4. nap: Kasprowy Wierch, Morskie Oko

Délelőtt kabinos felvonóval felmegyünk a Magas-Tát­rá­hoz tartozó 2000 mé­te­res Kasprowy Wierch-re, ahol va­la­ha a ma­gyar-len­gyel ha­tár hú­zó­dott (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma a Magas-Tátra hegy­vi­lá­gá­ra).

To­vább­uta­zás a Magas-Tátra gyöngy­sze­me, a Morskie Oko irá­nyá­ba. Útközben a Zakopane melletti Jaszczurówka ká­pol­na meg­te­kin­té­se (tipikus za­ko­pa­nei stílus).
A Morskie Oko egy hatalmas hegyek között fekvő ten­ger­szem, mely­hez az autó­busz­par­ko­ló­tól egy 9 km hosszú, jól ki­é­pí­tett túraút vezet. A ki­rán­du­lók ezt a távot ál­ta­lá­ban jó 2 óra alatt teszik meg, de le­he­tő­ség lesz a hely­szí­nen lo­vas­ko­csi­kat bé­rel­ni, amivel a tavat másfél km-re lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Onnan már csak 20-25 perces gyaloglás ez az el­bű­vö­lő szép­sé­gű tó.

5. nap: Zakopane / Auschwitz, Pszczyna kastélya

Szabad program, pihenés Zakopanéban. Le­he­tő­ség tú­rá­zás­ra a környező hegyekben.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás ide­gen­ve­ze­tőnk­kel. Oswiecimben (németül Auschwitz), az egykori náci ha­lál­tá­bor he­lyén be­ren­de­zett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. A vi­lág­tör­té­ne­lem ta­lán leg­sö­té­tebb idő­sza­ká­val való szem­be­sü­lés min­den­ki szá­má­ra meg­rá­zó é­lményt jelent.
Délután lá­to­ga­tás Pszczyna kas­té­lyá­ban. A nagy kelet-sziléziai ipar­vi­dé­ken ta­lál­ha­tó barokk főúri kas­tély gyö­nyö­rű ter­mei kel­le­mes meg­le­pe­tést je­len­te­nek a turistáknak (Európa egyik leg­gaz­da­gabb csa­lád­já­nak a tulajdona volt 1945-ig).
A fakultatív program ára: 6.000 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Lőcse, Szlovák-Tátra (Ótátrafüred, Csorba-tó)

Átkelés Szlovákiába, is­mer­ke­dés az egyik leg­szebb fel­vi­dé­ki város, Lőcse ne­ve­zetes­sé­geivel: kö­zép­ko­ri vá­ros­fa­lak, re­ne­szánsz vá­ros­há­za, szé­gyen­ket­rec, Thurzó-ház, gótikus Szent Jakab-temp­lom (belseje a kö­zép­ko­ri val­lá­sos mű­vé­sze­tek va­ló­sá­gos kin­cses­há­za) stb.
A kora délutáni órákban ba­ran­go­lás a Magas-Tátra szlovák oldalán a Tátralomnic – Ótátrafüred – Csor­ba-tó út­vo­na­lon, majd ha­za­u­ta­zás Besz­ter­ce­bá­nyán és Parassapusztán ke­resz­tül. Érkezés Budapestre és Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függvényében felcserélődhet.

A szállásról:

5 éjszaka egy emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban Zakopanéban. A szál­lo­dá­ban található szauna, fit­ness­terem és fedett úszómedence is, me­lye­ket a szálloda vendégei ingyen hasz­nál­hat­nak.


Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

Kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés

Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés

Lengyelország, Chocholów

Útazonosító: 1614

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés

Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés

Lengyelország, Chocholów

Útazonosító: 1614

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!