Válogass a legszebb utazások közül!

Dubrovniktól az Isztriáig I.

Tartson velünk a Dubrovniktól az Isztriáig I. utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

körutazás Horvátországban leírás

Kívánságlistára teszem

Tegyen egy fantasztikus körutazást Horvátországban. Az utazás során felkeressük a Plitvicei-tavakat, amely páratlan látnivalót kínál Európában. Számos történelmi szempontból is jelentős nagyvárost is érintünk az út során, ilyen Split vagy Trogir. Kirándulást teszünk az Isztriai-félszigetre is, itt bejárjuk Pulát, Rovinjt és Porecet. Végezetül megtekinthetjük Rijekat, itt található Horvátország legnagyobb kikötője is.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Nincs éjszaki buszozás.

Program:

1. nap: Varaždin (Varasd), Trakošćani-várkastély, Zágráb

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var­tól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Letenye út­vo­na­lon Varasdra. Séta a szép barokk óvárosban, majd to­vább­uta­zás a szlovén határ köze­lében fekvő Trakošćani-várkas­télyhoz. A roman­tikus épü­let­együt­tes egy domb tetején áll, benne vármú­zeum, körü­lötte szép park, alatta pedig egy erdővel körül­vett csóna­ká­zótó. A vár­kas­tély meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő, majd utazás Zág­rábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­rosával: a katedrális (magyar vonat­kozású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk templom stb. Szállás Zágrábban (1 éj).

2. nap: Plitvicei-tavak

Utazás Karlovác érin­tésével a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kristály­tiszta vizű tavak, víze­sések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti park­ban, majd a kora délu­táni órák­ban to­vább­uta­zás Közép-Dalmáciába, az Adriai-tengerhez. Szállás egy tenger­parti szál­lo­dá­ban (4 éj). A nap hátra­lévő részében szabad program.

3. nap: Split, Trogir

Délelőtt vá­ros­né­zés Splitben, Dalmácia fővá­rosában, ahol Horvát­ország egyik legér­de­ke­sebb törté­nelmi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt épít­tette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palotáját. A hatal­mas kövekből álló, négyszög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split közép­kori óvárosa tulaj­don­kép­pen a palota bel­se­jében épült, jórészt a palota köve­iből. Egészen egye­dül­álló élményt jelent az óvá­rosban sétálni, ahol a közép­kori össze­zsúfolt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon elő­buk­kannak az egykori császári palota monu­men­tális marad­ványai. Jellemző módon Dio­cle­tia­nus császár mau­zó­leuma lett a VII. szá­zad­ban Split szé­kes­egy­háza.
A követ­kező állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől menekülő IV. Béla kirá­lyunk­nak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Split­tel vetél­kedett, azóta Csipke­ró­zsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­városban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, város­háza, erőd stb.).

4. nap: Dubrovnik

Pihenés a tengerparton.
Fakultatív program:
Egész napos kirán­dulás Dubrov­nikba (oda-vissza összesen kb. 9 órás buszozás, nagyrészt szép tá­ja­kon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilo­mé­teres szakasza Bosznia-Herce­go­vinán vezet keresz­tül.
Dubrovnik a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb városa. A hatalmas falakkal körül­vett óváros siká­torai, közép­kori épü­letei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kultu­rális köru­ta­zások kedve­lőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a vár­fa­la­kon tett kör­séta jelenti, melynek során az óváros, az erőd­rend­szer, a tenger és a kör­nyező szigetek legkü­lön­bö­zőbb panorá­májában gyönyör­köd­hetünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer.
A fakultatív program ára: 8.900 Ft + belépők (ga­ran­tált
indulás).

5. nap: Šibenik, Krka Nemzeti Park, Primošten

Utazás a szép fekvésű Šibenikbe. Séta a velen­cei ura­lom­ra emlé­kez­tető óvá­rosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora rene­szánsz kated­rális. A Šibenik melletti Krka Nemzeti Park Dal­má­cia egyik kihagy­ha­tat­lan látni­valója. A legszebb része a Skradinski Buk víz­esés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fa­hi­dakon sétálva gyönyör­köd­he­tünk e különös termé­szeti cso­dá­ban.
Vissza­útban a szállo­dához séta a han­gu­la­tos Pri­moš­ten­ben. A szép­sé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­közeli szigeten alapí­tották, melyet a későb­bi­ekben híddal kapcsoltak a száraz­földhöz.

6. nap: Zadar (Zára), Senj

Indulás az Isztriai-félsziget felé. Is­mer­ke­dés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legé­szakibb városával, melynek ola­szos han­gu­latú törté­nelmi belvá­rosa egy kis félszi­geten talál­ható.
To­vább­uta­zás a Velebit hegység lába­inál, az Adriai-tenger mentén vezető pano­rá­ma­úton. Senjben a Nehaj-vár és a benne lévő nép­rajzi múzeum meg­te­kin­té­se. Mielőtt elérjük az Isztriát, érintjük Crikvenicát, a híres üdülő­helyet, látjuk a Krk-szigetre vezető óriási hidat és körbe­utazzuk a szép Bakari-öblöt. Szállás az Isztriai-félsziget fővárosa, Pula mellett (2 éj).

7. nap: Pula, Rovinj, Limski-fjord, Poreč

Barangolás az Isztrián. Először vá­ros­né­zés Pulában, a kiváló álla­potban fenn­maradt római kori amfi­te­átrum meg­te­kin­té­se. Rovinj a követ­kező állomás. A félszi­getre épült siká­toros közép­kori óváros a leg­szeb­bek közé tartozik Horvát­or­szágban. Lehe­tőség felmenni a félszi­get legma­gasabb pontján álló Szent Euphémia temp­lom harang­tor­nyába (mese­szép körpano­ráma).
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel szegé­lyezett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni.
A nap utolsó prog­ramja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euphra­sius bazilika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

8. nap: Opatija (Abbázia), Rijeka (Fiume)

Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Mo­nar­chia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­városa volt, akkor épültek az előkelő szál­lodái. Opatija varázsát a szép szál­lo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétá­nyok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után to­vább­uta­zás Rijeka városába. Rijeka Horvát­ország leg­na­gyobb kikö­tője, tenger­parti kapuja. Az egy­kori sok­nem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tartozott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd hazautazás a Zágráb – Letenye – Nagykanizsa – Siófok – Szé­kes­fehérvár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Bu­da­pest­re az esti órákban.

A szállásról:

7 éjszaka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas (pót­ágyaz­ható), fürdő­szo­bás szobákban. A szál­lo­dák (az első éjszaka kivételével) a ten­ger­parton találhatóak.

Az ellátásról:

Félpanzió (büféreggeli, vacsora).

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Dubrovniktól az Isztriáig I.

Dubrovniktól az Isztriáig I.

Horvátország, Isztria, Trakošćan

Útazonosító: 1679

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Dubrovniktól az Isztriáig I.

Dubrovniktól az Isztriáig I.

Horvátország, Isztria, Trakošćan

Útazonosító: 1679

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!