Válogass a legszebb utazások közül!

Benelux országok és a Rajna-vidék

Tartson velünk a Benelux országok és a Rajna-vidék utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Benelux országok és a Rajna-vidék leírás

Kívánságlistára teszem

A Benelux államok kifejezés egy nyugat-európai államcsoportot jelöl. Belgium, Hollandia és Luxemburg (Be-Ne-Lux) nevének rövidítéséből alakult ki. Rengeteg látnivalóval várja a turistákat még Németország is.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal ( WC, videó és/ vagy DVD italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

Program:

1. nap:

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Rüdesheim, hajó­kirán­dulás a Raj­nán

Is­mer­ke­dés a Rajna völ­gyének Mainz és Koblenz közöt­ti kanyar­gós szaka­szával, ahol szinte kilo­méte­ren­ként lát­ható egy-egy vár vagy neve­zetes­ség. Séta Rüdesheimban, a Rajna-völgy talán leg­bájo­sabb kis­váro­sában (a rajna-vidéki bor­ter­melés köz­pont­ja), majd kb. 2 órás hajó­kirán­dulás. A kör­utazás egyik csúcs­pontja ez a hajó­zás, hiszen a hajó­ról élvez­hető a leg­job­ban a vidék párat­lan szép­sége. To­vább­uta­zás a közép-hollan­diai szállo­dába (2 éj).

3. nap: Amszterdam, Volendam / virágpark (tavasszal)

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos han­gulatú fővá­ro­sába. Séta­hajó­zás a csa­tor­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyé­mánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad prog­ram. Lehe­tőség Amsz­terdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Madame Tusseaud Panop­tikum, Piros­lámpás negyed stb.). A délu­táni órák­ban utazás tipi­kus holland tájon át Volendam­ba, a nép­vise­leté­ről és a halá­szai­ról híres kis­vá­rosba. Séta a han­gu­la­tos kikö­tőben és kör­nyé­kén.
Figyelem: Az áprilisi és a májusi prog­ramok ese­tében délután Volendam helyett a Keukenhof virág­park­ba láto­ga­tunk, amely Hollandia egyik leg­na­gyobb tu­ris­ta­attrak­ció­ja.

4. nap: Gouda, Hága, Antwerpen

Délelőtt séta egy el­raga­dó holland kis­városban, Goudá­ban: főtér, város­háza (az egyik leg­szebb Hollan­diá­ban), mázsa­ház (ahol a sajtot mérték) stb. Gouda után Hága, a hol­land parla­ment szék­helye a követ­kező állo­más. Is­mer­ke­dés a város­sal, le­he­tő­ség a Gemeente Múzeum, illet­ve a Madurodam (a világ első mini­városa) meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás a bel­giu­mi szállo­dába (2 éj). Késő délu­tán séta Antwerpen­ben, a Schelde tor­kola­tánál épült kikö­tővá­rosban.

5. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyek­hez hason­ló gyö­nyö­rű váro­sokat nagyon keve­set lehet látni a világon. Mind­két város­ban közös séta a leg­fon­tosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez,          

majd marad elég sza­bad­idő, hogy min­den­ki felfe­dez­hesse a közép­kor­ból ránk maradt utcá­kat, háza­kat. Bruges-ben le­he­tő­ség nyílik részt­venni a város­néző csónak­túrán.

6. nap: Brüsszel, Luxemburg

Délelőtt Brüsszel­ben, az egyesült Európa fővá­rosá­ban az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se (Fő tér a város­há­zával, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház), majd utazás az Arden­neken keresz­tül Luxem­burgba. Is­mer­ke­dés a nagy­her­ceg­ség szép fek­vésű fő­váro­sával, melyet hatal­mas erőd­rend­sze­re és fek­vése miatt észak Gibral­tár­jának is szok­tak nevezni. Szállás Német­or­szág­ban, a Rajna-vidéken (1 éj).

7. nap: Heidelberg, Mainz

Délelőtt vá­ros­né­zés Heidelbergben, Német­ország ősi egye­temi váro­sában (vár, Öreg híd, egye­temi épü­letek, lovag­ház stb.).
To­vább­uta­zás Mainz­ba, a Rajna-vidék tarto­mányi szék­helyére, Gutenberg szülő­váro­sába. Séta a bel­város­ban (román kori császár­dóm, Chagall üveg­abla­kok a Szt. István temp­lom­ban, gyönyö­rű fa­vázas házak), majd szabad prog­ram, illetve le­he­tő­ség a Gutenberg Múze­um meg­te­kin­té­sé­re, mely Guten­bergnek és a könyv­nyom­tatás­nak állít em­léket. Szállás Német­ország­ban, a Majna völ­gyében (1 éj).

8. nap: Rothenburg

Rövid láto­gatás egy roman­tikus, festői kis­város­ban, Rothenburg­ban (sokan Német­ország leg­szebb kis­váro­sának tart­ják). Ezután haza­uta­zás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

A szállásról:

Egy-egy éjszaka tranzitszállás Németországban emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két éj­sza­ka Hollandiában, valamint egy éjszaka a Raj­na-vidéken egy ennél egyszerűbb 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két éjszaka Belgiumban az alábbiak szerint:

Az elhelyezésről:

„A” jelű csoportok: egy antwerpeni 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. Figyelem: az „A” jelű csoportoknál egy autóút melletti szállodát használunk (jópár magyar utazási irodához hasonlóan). Ez a ki­rán­du­lá­sok­hoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szál­lo­da igyekszik csoportjainknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

 

„B” jelű csoportok: Brüsszel kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Nincs éjszakai buszozás.

Az ellátásról:

Büféreggeli /fakultatív félpanzió.

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Benelux országok és a Rajna-vidék

Benelux országok és a Rajna-vidék

Németország, Bajorország, Rüdesheim

Útazonosító: 1630

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Benelux országok és a Rajna-vidék

Benelux országok és a Rajna-vidék

Németország, Bajorország, Rüdesheim

Útazonosító: 1630

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!