Válogass a legszebb utazások közül!

A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

Tartson velünk a A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

körutazás Délnyugat-Németországban leírás

Kívánságlistára teszem

Németország délnyugati tartományába, Baden-Württembergbe kalauzoljuk utasainkat. Nem véletlenül lett ez a vidék Németország egyik fő üdülőövezete. Turisztikai attrakciókban a többi 15 német tartomány közül egyedül Bajorország versenyezhet vele. A tartomány fő vonzerejét a Fekete-erdő szép tájai, a romantikus mesevárak, a Bodeni-tó környékének elbűvölő kisvárosai jelentik és mindezeket megkoronázza néhány világhírű nevezetesség, mint például Mainau virágszigete, az Európa-park vagy Ludwigsburg pompás barokk kastélya.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 5.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 7.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 

Program:

1. nap: Weingarten

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Budapestről az autóbusz 5.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – He­gyes­halom – Bécs – Linz – München – Memmin­gen – Weingarten út­vo­na­lon. A Bodeni-tótól északra fekvő kisváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a hatalmas bazilika, mely Németország leg­na­gyobb barokk korban épült temploma. A bazilika meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás a Bodeni-tóhoz, szállás Fried­richs­hafen központjában (3 éj).

2. nap: Konstanz, Reichenau szigete, Mainau-virágsziget, Birnau

Kora délelőtt kompátkelés a Bodeni-tavon (kb. 20 perces hajózás), majd is­mer­ke­dés Konstanzcal, a Bodeni-tó vidékének leg­na­gyobb városával. Az ősi történelmi óváros a tó déli oldalán szinte beéke­lődik Svájc terü­letébe. To­vább­uta­zás Reichenau szige­tére, az UNESCO vi­lág­örök­séghez tarto­zó kora román Szent György apát­sági temp­lom meg­te­kin­té­se.
A délután jelen­tős részét Mainau szi­getén tölt­jük. A 45 hek­táros sziget tulaj­don­kép­pen egy hatal­mas park (medi­ter­rán növény­zet, szín­pom­pás virá­gok, pillan­góház, pálma­ház stb.). Vissza­útban a szállo­dához láto­gatás Birnau gyö­nyörű barokk zarán­dok­temp­lomában, mely magá­nyosan áll a Bodeni-tó feletti szőlős­kertek köze­pén.

3. nap: Meersburg, Friedrichshafen, Lindau

Délelőtt ba­ran­go­lás Meersburgban, Németország egyik legfestőibb kisvárosában. Meersburg ódon favá­zas házai a Bodeni-tó mel­lett a késő közép­korba viszik vissza a láto­gató­kat. Lehe­tőség a vár­múze­um meg­te­kin­té­sé­re is.
A kora délu­táni órák­ban pihenő, szabad prog­ram Friedrichshafen­ben, illetve közös láto­gatás a híres Zeppelin lég­hajó­múze­umban. Ezután átruc­canás Bajor­ország­ba (a Bodeni-tó észak­keleti részén egy rövid part­szakasz oda tartozik). Vá­ros­né­zés Lindau bájos óvá­rosá­ban, mely a Bodeni-tó egy kis szige­tét fog­lalja el.

4. nap: Sigmaringen, Lichtenstein-várkastély, Hohenzollern-vár, Donaueschingen

Búcsú a Bodeni-tótól, utazás a Duna-parti Sigmaringenbe. Fotószünet a Duna fölé magasodó várkastélynál, majd to­vább­uta­zás a Schwäbische Alb nevű közép­hegy­ség szép tájain keresz­tül. Látogatás a meg­hök­ken­tő fek­vésű Lichtenstein-vár­kas­tély­ban, mely a XIX. századi német vár­roman­tika egyik leg­szebb emléke.
Délután a hatal­mas Hohenzollern-várat néz­zük meg, mely egy magá­nyos hegy tete­jére épült. (Lehe­tőség van kis­bu­szok­kal is fel­menni a vár bejá­ratá­hoz.) To­vább­uta­zás a Fekete-erdő irá­nyába. Útköz­ben rövid pihe­nő a törté­nelmi Duna-forrás­ról neve­zetes Donaueschingen­ben. Szállás a Fekete-erdő nevű hegy­ség közép­ső részén, Triberg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Triberg (vízesés, Fekete-erdő Múzeum, kakukkos órák), Titi-tó, Freiburg

A délelőttöt a Fekete-erdő egyik nagyon han­gu­la­tos üdü­lő­he­lyén, Triberg­ben tölt­jük. Könnyű túrá­zás a Tribergi víz­esés­hez (Német­ország leg­maga­sabb víz­esése), majd sza­bad­idő, le­he­tő­ség a Fekete-erdő Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ezután Triberg mellett a világ leg­na­gyobb kakuk­kos óráját néz­zük meg.
A déli órák­ban utazás a Titi-tóhoz. Séta a tó­parton, majd to­vább­uta­zás a Pokol-völ­gyön keresz­tül Freiburg­ba, a Fekete-erdő „fővá­rosába”, Dél-Német­ország egyik leg­szebb váro­sába. A vá­ros­né­zés után vissza­uta­zás a szállo­dába szép hegy­vidéki tája­kon keresz­tül.

6. nap: Európa-park

Pihenés a Fekete-erdőben, le­he­tő­ség kirán­dulás­ra, túrá­zásra.
Fakultatív program: Európa-park
Egész napos kirán­dulás Német­ország leg­na­gyobb temat­ikus szóra­koz­tató park­jába, a fran­cia határ közelé­ben fekvő Európa-park­ba. A park meg­te­kin­té­se felér egy gyors euró­pai köru­tazás­sal (német falu, olasz falu, görög falu, angol falu, skandináv falu, spanyol falu, orosz falu, brit falu, svájci falu stb. – a házak ere­deti méret­ben van­nak felé­pítve). Emellett uta­saink a több mint 100 att­rak­ció jó részét is kipró­bálhat­ják. (Bővebb infor­máció a park honlapján: www.europapark.de)
A fakultatív program ára: 4.800 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Schiltach, Maulbronn, Ludwigsburg

Utazás a Fekete-erdő északi részén fekvő Maul­bronn­ba. Útközben rövid séta egy kis­város­ban, Schil­tach­ban, mely tele van ősi favá­zas házak­kal. Maulbronn cisz­ter­cita kolos­tora és a körü­lötte lévő, fal­lal körül­vett házak Német­ország egyik legé­peb­ben meg­maradt közép­kori épü­let­együt­tese (UNESCO vi­lág­örök­ség). Láto­gatás a kolos­torban, majd to­vább­uta­zás a Stuttgart mel­letti Ludwigsburg­ba, a „sváb Versailles”-ba. Német­ország leg­na­gyobb barokk kas­télyá­nak közös meg­te­kin­té­se után marad elég idő, hogy mindenki fel­fedez­hesse a kas­tély gyö­nyö­rű park­jának kü­lön­le­ges attrak­cióit. Szállás Stuttgart mellett (1 éj).

8. nap: Ulm

Indulás hazafelé. Útközben séta a Duna-parti Ulm­ban. A város leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a Münster, melynek 161 méter magas tor­nya a leg­maga­sabb temp­lom­torony az egész vilá­gon. Haza­utazás a München – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások függ­vényében esetleg felcserélődhet.

A szállásról:

3 éjszaka a Bodeni-tónál, 3 éjszaka a Fekete-erdőben és 1 éjszaka Stuttgart kör­nyé­kén 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban.

Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bákban.

Az ellátásról:

Félpanzió (büféreggeli, 3 fogásos vacsora).

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

Németország, Bajorország, Weingarten

Útazonosító: 1636

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

Németország, Bajorország, Weingarten

Útazonosító: 1636

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!