Válogass a legszebb utazások közül!

A Balti államok és Szentpétervár

Tartson velünk a A Balti államok és Szentpétervár utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

finnországi ízelítővel leírás

Kívánságlistára teszem

Fedezze fel egy körutazás alkalmával a Balti államok csodás városait, tájait. A program keretén belül még egy napra megcsodálhatják a Finn fővárost , Helsinkit.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Nincs éjszakai buszozás.

Program:

1. nap:

Elutazás Szé­kesfehérvárról a Piac téri parko­ló­ból reg­gel 4.15-kor. Budapestről az autóbusz 5.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Miskolc – Kassa – Eperjes – Lublin út­vo­na­lon. Szállás Északkelet-Lengyelországban, Bialystokban (1 éj).

2. nap: Keresztek Hegye

Utazás Litvániába az immár európai hírű zarán­dok­helyhez, a Keresztek Hegyéhez. A kis dombon felállított több ezer kereszt a litván nép mély val­lá­sos­sá­gának és a Szovjet Biro­da­lom­mal szembeni ellen­ál­lásá­nak nagy­szerű példája. Ezt követően átkelés Lettországba, szállás Rigában (a júl. 12-i csoportnál Riga kör­nyé­kén) – 1 éj.

3. nap: Riga

Vá­ros­né­zés a lett fővárosban, Rigában, a Baltikum leg­na­gyobb városában. Az egykor német keres­ke­dők lakta óvárosban szinte minden építészeti kor­szak­ból maradtak fenn értékes műemlékek. Ezek közül a leg­fon­to­sab­bak a céh-házak, a város­háza, a Lő­por­torony, a Svédkapu, a 3 fivér házak, a dóm, a Szt. Péter-templom és a kü­lön­le­ges hom­lok­zatú Feke­te­fe­jűek Háza. Kora délután a város híres sze­cesszi­ós ne­gyedével ismerkedünk, majd to­vább­uta­zás a hatalmas Rigai-öböl mentén Észt­országba. Szállás a fővárosban, Tallinban (2 éj).

4. nap: Tallin

Egész napos program az egykori büszke Hanza-városban, Tallinban, ahol a nagy te­rü­le­ten fekvő közép­kori óváros beba­ran­go­lása egyike a nagy európai vá­ros­él­mé­nyek­nek. A felső­vá­ros­ban ta­lál­ható a dóm és az or­to­dox katedrális is, 2 kilá­tó­pont­ról pedig cso­dá­la­tos pano­ráma nyílik a ha­tal­mas falakkal és bás­tyákkal körbe­vett alsó­vá­rosra és a kikötőre. Az alsó­vá­rosban szinte minden kis utca újabb meg­le­pe­tést tar­togat, kü­lö­nö­sen a gyö­nyö­rű Város­háza tér kör­nyé­kén. Lehetőség lesz a gótikus városháza belső termeinek meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután néhány órás szabad program a tallini óvárosban, ezalatt az ér­deklő­dők ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy kirán­dulást tesznek a „Rocca al Mare” skan­zen­be, az Észt Sza­bad­téri Múzeumba. A skanzen Tallin kül­vá­ro­sában található, gyönyörű kör­nye­zetben, egy erdős tenger­parton.

5. nap: Helsinki

Kora délelőtt behajózás, kompátkelés Finnország fővárosába, Helsinkibe (kb. 2 órás utazás). A meg­érkezés után vá­ros­né­zés: Szenátus tér, evangélikus Dóm (a Nagytemplom), az orto­dox Usz­pensz­kij-szé­kes­egy­ház, Finlandia palota, Szikla­temp­lom, Sibelius emlékmű, Olimpiai stadion stb. A vá­ros­né­zés után szabad program, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség hajóval átkelni a közeli Suomenlinna erődbe (UNESCO vi­lág­örök­ség). A több kisebb, szorosan egymás mellett lévő szigeten található erőd­együt­test a XVIII. században a svédek épí­tet­ték, most egy han­gu­la­tos turis­ta­köz­pont, mú­zeumokkal, éttermekkel, kávézókkal. Szállás Helsinki kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Porvoo

Utazás kelet felé, Szentpétervár irányába. Útközben séta Porvooban, Finnország Szent­end­ré­jében. Óvá­ro­sa az ódon fa­há­zaival, macska­köves utcáival a leghan­gu­la­to­sab­bak közé tartozik Finn­or­szágban. Kora délután átkelünk Orosz­országba, és Vyborg érin­té­sével érkezünk meg Szent­pé­ter­várra az esti órákban, szállás a város­központ közelében (4 éj).

7. nap: Szentpétervár, Petrodvorec

Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egy­kori szék­helye egye­dül­álló mű­em­lé­kek­kel rendelkezik. 5-6 órás autó­bu­szos és gyalogos vá­ros­né­zés: Marijinszkij-színház, Bronz­lo­vas szobra, Admiralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Szmolnij-komplexum stb. A vá­ros­né­zés közben látogatást teszünk Szent­péter­vár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (gyönyörű mozaikok, freskók, márványok, szobrok és érdekes kiállítások), valamint a Péter-Pál-erődben. A Néva egy szigetét szinte teljesen el­foglaló épít­mény­ben számos neve­ze­tes­ség található, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a cárok sír­emlé­kei Nagy Pé­ter­től egészen az utolsó cárig, az 1918-ban ki­vég­zett II. Miklósig.
A délután hátralévő részét a Finn-öböl partján fekvő Petro­dvo­recben töltjük. A palo­ta­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos parkban található a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leg­lát­ványosabb szökő­kút­rend­szere. (Figyelem: A kastély belső meg­te­kin­té­se nem sze­re­pel a programban, hiszen a 8. napon a Téli Palotát, a 9. napon pedig Puskin és Pavlovszk kas­télyait nézzük meg.)

8. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlat­vezetés keretében nézzük meg a Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs leg­fon­tosabb kincseit. Megtekintjük a Téli Palota fényűző rep­re­zen­ta­tív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűjteményt, mely magában foglalja például az itáliai rene­szánsz festők és a francia imp­resszi­onis­ták alkotásait is. Ezután 1-2 órás szabad program kö­vet­ke­zik az Ermitázsban (ide­gen­ve­ze­tőnk útmutatásai alapján), majd utasaink választ­hat­nak: vagy egyé­nileg baran­gol­nak tovább az Ermitázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesznek a város főutcáján, a közeli Nyevszkij proszpek­ten. A séta közben le­he­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazi­li­kára em­lé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a meseszép „Véren meg­vál­tó” temploma meg­lá­togatására is.

9. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Sok turista számára a leg­na­gyobb élményt a vá­ros kör­nyéki cári kastélyok meg­te­kin­té­se jelenti, hisz fény­űzés­ben még az ab­szo­lu­tiz­mus korának francia királyai sem ver­se­nyez­het­tek az orosz cárokkal. Délelőtt Puskin városában, a Carszkoje Szelo birtokon ta­lál­ható Katalin-kastélyt és gyö­nyö­rű parkját nézzük meg. A pa­lo­ta hom­lok­zata 300 méter hosszú, a pazarul be­ren­de­zett termek közül a Boros­tyán­szo­ba a leg­híresebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cis­ta stílusú kasté­lyába látogatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a be­ren­de­zé­se legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fe­le­sé­ge akkoriban beutazták fél Európát, és rengeteg műkincset vá­sá­roltak a kastély díszítésére.
Ezt követően visszautazunk Szentpétervárra, ahol egy sé­ta­ha­jó­zá­son veszünk részt a várost át­szelő csa­tor­ná­kon és a Néva folyón. A város monu­men­tá­lis méretű palo­tái­nak látványa a legjobban ezekről a séta­ha­jók­ról élvezhető.

10. nap: Novgorod

Utazás Oroszország legősibb városába, a több mint 1150 éves Novgorodba. Az utazás során ízelítőt kapunk a vidéki Orosz­or­szág­ból is, mely a csil­logó Szent­pé­ter­vár után egy másik arcát mutatja az or­szágnak. A mindössze 300 évvel ezelőtt alapított Szent­pé­ter­vár­hoz képest Novgorodban jóval régebbi mű­em­lé­kekkel is­mer­ked­he­tünk meg. A vá­ros­né­zés során megnézzük a Kreml épü­let­együt­tesét a középkori Szent Szófia-szé­kes­egy­házzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piacterét), a templomok negyedét (több mint 40 ortodox temp­lom van még ma is Nov­go­rod­ban) és a szabad­téri nép­rajzi mú­zeumot, a skanzent. Ez utób­biban a kör­nyező falvakból származó ősi fa­temp­lomok és fa­házak talál­hatóak – idillikus környezetben. Délután utazás Pszkovba, szállás (1 éj).

11. nap: Pszkov, Aglona

Délelőtt séta Oroszország másik ősi, történelmi em­lé­kek­ben gazdag városában, Pszkovban, majd átkelés Lett­országba. Utazás Daugavpils város érin­tésével Litvániába. Út­közben pihenő a kelet-lett­országi Aglonában, a híres bazilika meg­te­kin­té­se. Szállás Litvánia fővárosában, Vilniusban (2 éj).

12. nap: Vilnius, Trakai

Vilnius gyönyörű fekvésű város, erdős domb­vi­dék­re épült, han­gu­la­tos barokk óvárosa igazi ék­szer­do­boz közel 30 temp­lommal és ren­ge­teg mű­emlék­kel. A városnéző séta fő látnivalói a következők: a Hajnalpír-kapu (a Csodatévő Madonna képével), a Teréz-templom, az ortodox Szent­lélek-templom, a Vá­ros­há­za tér, a Domi­ni­ká­nus-templom, az Anna-temp­lom (amit szép­sége miatt Napó­leon Párizsba akart vitetni), az egye­tem épületei, az Elnöki Palota és a kated­rális. Ez utóbbi igazi gyöngy­szeme a barokk Kázmér-kápolna. A közös séta után sza­bad­idő, illetve le­he­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel felmenni a katedrális mellett álló várdombra (csodálatos pano­ráma az egész városra).
Mielőtt délután a közeli Trakaiba in­dul­nánk, még megállunk az autó­busszal az óváros­tól kissé távolabb eső Péter-Pál-temp­lomnál, amely mintegy meg­koro­názását jelenti a vilniusi vá­ros­né­zésnek (egészen egyedül­álló, mese­szép stukkók).
Vilnius mellett található egy han­gu­la­tos tóvidék, az egyik tó fél­szigetén fekszik a színes házairól ismert Trakai falu, a faluval szemben, egy kis szigeten pedig Trakai ro­man­tikus vár­kasté­lya található (gyalogos híd vezet át a szigetre). Látogatás a vár­kastély­ban, az érdekes ipar­mű­vé­szeti és tör­té­nel­mi kiál­lítások meg­te­kin­té­se, rövid sza­bad­idő, majd vissza­uta­zás Vil­ni­us­ba.

13. nap: Kaunas, Varsó

Délelőtt Litvánia második leg­na­gyobb városával, a két világ­hábo­rú közti időszak fő­városával, Kau­nas-szal ismerkedünk (katedrális, Városháza tér, Perkunas-ház, Vitautas-templom stb.). Ezt követően sza­bad­idő a han­gu­la­tos sétáló­utcán, majd búcsú Litvániától, utazás Marijampolé és Suwalki érin­té­sé­vel a lengyel főváros irányába. Késő délután séta Varsó óvárosában, majd a szállodai szobák el­fog­la­lá­sa (1 éj).

14. nap:

Hazautazás a Varsó – Rzeszów – Eperjes – Kassa – Miskolc út­vonalon. Érkezés Budapestre és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (elsősorban Oroszországban) a múzeumok nyitva tartásának függvényében felcserélődhet.

A szállásról:

Színvonalas 3 csillagos szállodákban

Az elhelyezésről:

Kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
A Balti államok és Szentpétervár

A Balti államok és Szentpétervár

Litvánia, Keresztek Hegye

Útazonosító: 3192

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
A Balti államok és Szentpétervár

A Balti államok és Szentpétervár

Litvánia, Keresztek Hegye

Útazonosító: 3192

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!